JYSK SKOV&PARK
Moderne Have og Anlægs arbejde

SKAL VI LØSE DIN OPGAVE?

Alle maskiner er vasket og tanket ved udlejning og skal leveres tilbage i samme tilstand
Gebyr for ikke vasket og tanket maskine
diesel 11,- plus moms
benzin 12,- plus moms
vask 260,- plus moms i timen (afregnes pr påbegyndt kvarter)

Lejebetingelser


Lejebetingelser:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af direktionen Lejebetingelser på www.jyskskovogpark.dk går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

 

Lejerens pligter:

Det påhviler lejer at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.

 

Ansvar og forsikring:

Ansvar
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes.

Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f.eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Såfremt transport ikke udføres af JYSK SKOV&PARK, er der ingen ansvar- og kaskodækning på transporten.
 

Forsikring
Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel, som er i udlejers katalog. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler IKKE forsikringsgebyr hos os. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer, hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller JYSK SKOV&PARK kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark, jo mindre andet er aftalt skriftligt med JYSK SKOV&PARK.

Forsikring er ikke et forretningsområde hos JYSK SKOV&PARK – vi kræver derfor ikke forsikringsgebyr under en udlejning. Men er uheldet ude og du som kunde laver en forsikringsskade på noget af vores materiel – så vil du i givet fald skulle betale en selvrisiko svarende til det vi giver hos vores forsikringsselskab.
 

Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:
Nyværdi på skadetidspunktet Selvrisiko

10.001 – 500.000 kr. . . . . . . 10.000 kr.
500.001 – 800.000 kr. . . . . . 20.000 kr.
Over 800.001 kr. . . . . . . . . .30.000 kr.

 

 

Lejemålets løbetid og ophør:

Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel:

– at afbryde lejemålet,
– at annullere lejeaftaler til senere udførelse,
– at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med fire ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

 

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er excl. Moms.